Learning Resource Center
 
 
강의록
시간표
강의록 만들기
학년별강의록
병리퀴즈
Search
GO
학년별 강의록 만들기
++ G1교과목 목록(2017) ++
* 이곳은 교수님께서 학생들을 위한 강의록을 작성하는 곳입니다.
  강의록을 등록할 학년과 과목명을 선택해 주세요.
           
        감염체의 이해
        분자의과학연구
        신경계 구조
        약리의 이해
        의학사
        의학통계학
        임상기초의학A
        임상기초의학B
Quick Link
강의시간표
강의록
동영상강의
PBL
LRC소장자료